5 јуни

“НАТУРА 2000…ЗА ПРИРОДАТА…ЗА ЛУЃЕТО” кон природата – приоритетни видови во брегалничкото сливно подрачје
Животинските и растителните видови се исто така важни за Натура 2000 процесот. Така како што се дефинирани приоритетни типови на живеалишта според Директивата на живеалишта, одредени се и приоритетни видови. Тие се дефинирани како такви со оглед на заканите за да се фаворизира раното спроведување на мерките за нивно зачувување. Во рамките на “Програмата за зачувување на природата” од страна на експертски тим на биолози во изминатата година во брегалничкото сливно подрачје беа утврдени 3 приоритетни видови (кафеава мечка, речен рак и алпски сечко).

Фотографија на Natura 2000 MK.   Ð¤Ð¾Ñ‚ографија на Natura 2000 MK.   Ð¤Ð¾Ñ‚ографија на Natura 2000 MK.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.