Нова брошура за Натура 2000

Со цел чинителите од Источниот плански регион одблизу да се запознаат со Натура 2000 процесот, партнерите во “Програмата за зачувување на природата ”(-Со грижа до бериќет-, Министерство за животна средина и просторно планирање и Macedonian Ecological Society) изготвија брошура во која што накратко се наведени клучните прашања за Натура 2000 процесот, за тоа што е Натура 2000, начелата на Натура 2000 процесот, како и кои се бенефитите на истиот.

Повеќе на:

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.