Новости

Теренска посета за активност 1.1

Во периодот од 6-17 мај 2019 Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, ги спроведе своите редовни активности во компонентата 1 со наслов Активност 1.1. Preparation of two common Management Plans for natural protected areas. Целиот тим

Повеќе

Нова брошура за Натура 2000

Со цел чинителите од Источниот плански регион одблизу да се запознаат со Натура 2000 процесот, партнерите во “Програмата за зачувување на природата ”(-Со грижа до бериќет-, Министерство за животна средина и просторно планирање и Macedonian Ecological Society) изготвија брошура во која што накратко се наведени клучните прашања за

Повеќе

Натура 2000 за природата и за луѓето

Под мотото “НАТУРА 2000…ЗА ПРИРОДАТА…ЗА ЛУЃЕТО” на 05 април 2019 година, во хотел Порта во Скопје се одржа прва работилница со засегнатите страни за Натура 2000 процесот во источниот плански регион (ИПР). Во рамките на Програмата за зачувување на природата (ПЗП Со грижа до бериќет)- фаза 2, проект

Повеќе

Ден на планетата Земја 22 април

По повод 22 април -Денот на планетата Земја, твининг проектот одржа презенатција за Вредностите на видовите околу нас, со акцент на богатството на биолошката разновидност. При тоа се користеа слики од теренските истражувања од сите твининг експерти. За настапот сите весници, министерства и Владата објавија позитивни написи,

Повеќе

Работна средба

Во Информативниот центар на Јавната установа национален парк Пелистер на 11.04.2019 година се одржа Работна средба за координација на активностите за изработка на Студијата за валоризација / ревалоризација на природните вредности на Националниот парк Пелистер. Тимот на твининг проектот ги презентираше досега спроведените истражувања за живеалиштата и

Повеќе

Јавна консултативна работилница во Ресен

Во просториите на Општина Ресен на 10.04.2019 година се одржа Јавна консултативна работилница за нацрт- Планот за управување со споменикот на природа Преспанско езеро, согласно барањата на Директивата за живеалишта односно Натура 2000. Учесниците дискутираа за вредностите на водениот и копнениот екосистем и заканите од антропогено влијание

Повеќе

Јакнење на капацитетите

 Од страна на Хари Карјалаинен, експерт од Финска во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“ беа спроведени активностите од IV Компонента проектот со наслов: Понатамошна транспозиција и зајакнување на административните капацитети за спроведување на

Повеќе

Натура и туризмот

https://drive.google.com/file/d/0B9s_9qGPKU_JanBjRXJ4bk5rZHc/view?fbclid=IwAR2atxUnQYxM0nIPEQkZf30iRntTlnKd3DLf5nzynMf-Eh1xXXYjBhrzmv0

Повеќе

Твининг работа

Во февруари 2019 дискутираме за содржината на новите брошури за природните вредности на Натура 2000 подрачјата. Во работна атмосфера во Отешево се членовите на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, од Министерството за животна средина и

Повеќе

Твининг-работилница за вредностите, заканите и притисоците

На 6 февруари 2019 година во Ресен се одржа врз природата на Преспанското Езеро, со учество на 21 претставник на проектот, експертите, општината, ренџерската служба и меѓународните организации. Презентацијата на експертите на твининг проектот беше концентрирана на принципите на Директивата за живеалишта и Директивата за птици, за

Повеќе
Page 1 of 512345

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.