Новости

Соживотот помеѓу луѓето и големите месојадни ѕверови во Динаридите е можен!

Одржан е првиот регионален состанок на Платформата на ЕУ во динарскиот регион за соживот помеѓу луѓето и големите месојадни ѕверови, со што започна соработка за зачувување на популацијата на мечката, волкот и рисот во нашиот регион. На 6.10.2018 во Будва, Црна Гора се одржа првиот регионален состанок

Повеќе

Визија за истражување

Вистинската смисла на твининг проектите е заедничко истражување на терен и заедничка изработка на методологија за мониторинг на биодиверзитетот на национално ниво и подготовка на Национална мониторинг програма за биодиверзитетот (компонента 3 од проектот). Помагајќи во интензивната работа на терен, ренџерот од НП Пелистер Гоце Цуцулоски се

Повеќе

Студиска посета во Финска

Студиска посета во Финска

Во рамките на твининг проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата”, што е партнерска соработка на Министерството за животна средина и просторно планирање од Македонија со Финскиот институт за животна средина, Метсахалитус за паркови и дивеч од Финска

Повеќе

Трет состанок на Управниот одбор на твининг проектот

Во Скопје, на ден 10.9.2018 во 13.00 часот, се одржа третиот состанок на Управниот одбор (Steering Committee) на твининг проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата”. Присутни беа 17 членови и наблјудувачи и нивни заменици на Управниот одбор.

Повеќе

Се одржа вториот состанок на Управниот одбор

Во Скопје, на ден 4.6.2018 во 13.00 часот, се одржа вториот состанок на Управниот одбор (Steering Committee) на твининг проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата”. На состанокот се усвоија: проширувањето на членството со нови претставници од пилот

Повеќе

Обука за методологијата за мониторинг

Во рамките на ЕУ Twinning проектот: „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата” (MK 13 IPA EN 02 17) во Компонента 3 за зајакнување на капацитетите за изготвување на методологија за мониторинг на биодиверзитетот и подготовка на Национална програма

Повеќе

Студиска посета во Литванија

Во рамките на проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата” (MK 13 IPA EN 02 17) во соработка на Финскиот институт за животна средина и Државната служба за заштитени подрачја од Литванија и Министерството за животна средина и

Повеќе

Ден на Натура 2000

Ден на Натура 2000

Денот 21 мај е ЕВРОПСКИ ДЕН на МРЕЖАТА на НАТУРА 2000. На 21.5.2018 година, Министерството за животна средина и просторно планирање, ЕУ Твининг проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на европското законодавство во областа на заштита на природа”, Програмата за зачувување на природатa -Фаза 2 и

Повеќе

Tеренски истражувања на Преспанското Езеро

Во рамките на ЕУ Twinning проектот: „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законо давство во областа на заштитата на природата” (MK 13 IPA EN 02 17) во Компонента 3 за зајакнување на капацитетите за изготвување на методологија за мониторинг на биодиверзитетот и подготовка на Националната програма

Повеќе

Се одржаа предавања за птиците во Стење

Се одржаа предавања за птиците во Стење

Во мониторинг станицата на Преспанското езеро се одржа предавање за децата од основното училиште Браќа Миладиновци. Податоците за присутните птици во овој регион и нивното значење во рамката на Натура 2000 беше од страна на експертите за птици на проектот за имплементација на Натура 2000 – Ники

Повеќе
Page 1 of 3123

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.