Весник

Натура 2000 за природата и за луѓето

Под мотото “НАТУРА 2000…ЗА ПРИРОДАТА…ЗА ЛУЃЕТО” на 05 април 2019 година, во хотел Порта во Скопје се одржа прва работилница со засегнатите страни за Натура 2000 процесот во источниот плански регион (ИПР). Во рамките на Програмата за зачувување на природата (ПЗП Со грижа до бериќет)- фаза 2, проект

Повеќе

Работна средба

Во Информативниот центар на Јавната установа национален парк Пелистер на 11.04.2019 година се одржа Работна средба за координација на активностите за изработка на Студијата за валоризација / ревалоризација на природните вредности на Националниот парк Пелистер. Тимот на твининг проектот ги презентираше досега спроведените истражувања за живеалиштата и

Повеќе

Јавна консултативна работилница во Ресен

Во просториите на Општина Ресен на 10.04.2019 година се одржа Јавна консултативна работилница за нацрт- Планот за управување со споменикот на природа Преспанско езеро, согласно барањата на Директивата за живеалишта односно Натура 2000. Учесниците дискутираа за вредностите на водениот и копнениот екосистем и заканите од антропогено влијание

Повеќе

Јакнење на капацитетите

 Од страна на Хари Карјалаинен, експерт од Финска во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“ беа спроведени активностите од IV Компонента проектот со наслов: Понатамошна транспозиција и зајакнување на административните капацитети за спроведување на

Повеќе

Консултативни работилници

Твининг проектот на Министерството за животна средина и просторно планирање, финансиран од Европска унија, „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, во период 11-13 декември 2018, спроведе 4 консултативни работилници за подготовка на протокол и методологија за мониторинг на

Повеќе

НАТУРА 2000 за природата и за луѓето

НАТУРА 2000 за природата и за луѓето НАТУРА 2000 за природата и за луѓето Posted by Natura 2000 MK on Сабота, 24 ноември 2018

Повеќе

Инвестирање на Европска унија во одржливото управување на природните богатства на Преспанско езеро

Документарец – заштита и конзервација на природните богатства (Натура 2000) Со цел да ја заштити природата, Европската Унија има воспоставено еколошка мрежа, наречена Натура 2000, најголемата координирана мрежа на заштитени подрачја во светот.ЕУ инвестира во конзервацијата и одржливото управување на природните богатства на Преспа 💦🐟, додека 🇲🇰️

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.