Press resources

Нова брошура за Натура 2000

Со цел чинителите од Источниот плански регион одблизу да се запознаат со Натура 2000 процесот, партнерите во “Програмата за зачувување на природата ”(-Со грижа до бериќет-, Министерство за животна средина и просторно планирање и Macedonian Ecological Society) изготвија брошура во која што накратко се наведени клучните прашања за

Повеќе

Ден на планетата Земја 22 април

По повод 22 април -Денот на планетата Земја, твининг проектот одржа презенатција за Вредностите на видовите околу нас, со акцент на богатството на биолошката разновидност. При тоа се користеа слики од теренските истражувања од сите твининг експерти. За настапот сите весници, министерства и Владата објавија позитивни написи,

Повеќе

Твининг-работилница за вредностите, заканите и притисоците

На 6 февруари 2019 година во Ресен се одржа врз природата на Преспанското Езеро, со учество на 21 претставник на проектот, експертите, општината, ренџерската служба и меѓународните организации. Презентацијата на експертите на твининг проектот беше концентрирана на принципите на Директивата за живеалишта и Директивата за птици, за

Повеќе

Заштита на биодиверзитетот на Европа

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e4d56202-545d-43d8-972c-6be52cc8fec3?fbclid=IwAR2JCbukJCGmHb0_s3agTSfZaa2wkAKmpX2pXxe8_j8Mr4HESW4IcYMYQw4

Повеќе

Ажурирана е Референтната листа

Во периодот октомври-ноември 2018 г., стручните соработници од Финска и од Македонија ги проверија податоците и нивната релевантност за живеалишта и видови на васкуларни растенија, кои што се од национално и европско значење, добиени од теренските истражувања во проектот во текот на 2018 година. Ги ревидираа и

Повеќе

Твининг проектот мотивира практиканти

Во 2018 година, во септевмриското, тридневно, теренско истражување во атарот на Брајчино и на падините на Пелистер, волонтерката Елена Џима му помогна на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“ во анализите на конзервацискиот статус на неколкуте

Повеќе

Трета компонента на твининг проектот

Во петокот 5.10.2018 заврши уште една мисија од третата компонента на твининг проектот: Изработка на нацрт Национална мониторинг методологија и протокол за минимум 20 живеалишта, 20 видови и 20 птици со оценка на нивната конзервација. При оценка на видовите се користат техники на наблјудување на стеблото, семето,

Повеќе

Анализа на влекачи

Во неделата 8-12.10.2018 проектниот експерт од Финска, Петри Алрот, продолжи со истражувањата на разновидноста на видови, коишто живеат во Преспанското езеро – Споменик на природата, заедно со експертот од Македонија, од проектот Подобрување на управувањето на заштитетние зони, Драган Арсовски. Заедно, тие го изработуваат нацртот Протокол за

Повеќе

Tестирање на методологиите на терен

Tвининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство од областа на заштита на природата“, финансиран од Европската унија, воспостави соработката со проектот “Подобрување на управувањето со заштитените подрачја” финансиран од УНДП. Проектот “Подобрување на управувањето со заштитените подрачја” има за цел да ја подобри

Повеќе

Соживотот помеѓу луѓето и големите месојадни ѕверови во Динаридите е можен!

Одржан е првиот регионален состанок на Платформата на ЕУ во динарскиот регион за соживот помеѓу луѓето и големите месојадни ѕверови, со што започна соработка за зачувување на популацијата на мечката, волкот и рисот во нашиот регион. На 6.10.2018 во Будва, Црна Гора се одржа првиот регионален состанок

Повеќе
Page 1 of 212

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.