Поврзани проекти

Брегалнички регион

“НАТУРА 2000…ЗА ПРИРОДАТА…ЗА ЛУЃЕТО” кон природата – приоритетни типови на живеалишта во брегалничкото сливно подрачје. Во основа Натура 2000 процесот се базира пред сé на зачувување на природните вредности од аспект на живеалиштата. Преку соодветна заштита на типовите на живеалишта се обезбедува заштита и на севкупниот жив

Повеќе

Јавно мислење

“НАТУРА 2000…ЗА ПРИРОДАТА…ЗА ЛУЃЕТО” Партнерите во Програмата за зачувување на природата (Со грижа до бериќет, Министерство за животна средина и просторно планирање, Фармахем, Македонско еколошко друштво Macedonian Ecological Society и Центар за развој на Источниот плански регион) кон исполнување на активностите за кампања за Натура 2000 во месец март

Повеќе

Препораки од ЕУ

Просторното планирање би можело многу да придонесе кон спроведувањето на европските закони, доколку истото се ориентира кон усогласувањето на политиките за развој и за природа. Сеуште не е детално истражен потенцијалот на просторното планирање при спроведувањето на Натура 2000, и обратно, во рамките на Европска унија, но

Повеќе

Програма за зачувување на природата на Македонија, финасисрамна од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC)

Програма за зачувување на природата на Македонија, финасисрамна од Швајцарската агенција за развој и соработка  (SDC)

Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект на  Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) и е наменета за поддршка на активности за зачувување на природата и локалниот развој на Брегалничкиот регион. Програмата поддржува и интервенции на национално ниво кои се очекува да имаат влијание

Повеќе

“Реставрација на еко-системот на Преспанското Езеро”- финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), 2012-2016

"Реставрација на еко-системот на Преспанското Езеро"- финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка  (SDC), 2012-2016

Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) во партнерство со Општина Ресен и Минитерството за животна средина и просторно планирање спроведуваат проект за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро. Општата цел на проектот е воведување на сет на сеопфатни мерки за значајно подобрување на целокупното здравје и

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.