Контакт

Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата
Адреса:
Министерството за животна средина и просторно планирање
Сектор за природа
Кеј Димитар Влахов 4, 1 кат, соба 10
1000 Скопје
Е-пошта:
info@natura2000.gov.mk
Користете ја формата подолу за да нѐ контактирате:
(задолжително, најмалку 2 карактери)
(задолжително)
(незадолжително)
(задолжително)

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.