ЧПП (Често Поставувани Прашања)

1. Зошто ние е потребна Натура 2000 пред да се пристапи во ЕУ?

2. Врз основа на што Европската еколошка мрежа Натура 2000 ќе биде воспоставена во нашата земја?

3. Дали е можно да се создадат дополнителни нови подрачја на Натура 2000?

4. Дали може Натура 2000 да биде дел од промоција на регионот, регионални производи и услуги?

5. Дали има придобивки за справување со земјоделството во Натура 2000 подрачјата?

6. Дали може Натура 2000 подрачјето да помогне на земјоделски туризам?

7. Дали може да се лови во Натура 2000?

8. Каде може да се добијат информации и податоци за Натура 2000?

9. Како можам да ја проверам дали моето земјиште се наоѓа во една од предложените локации за Натура 2000?

 

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.