Тимот на Натура 2000 на терен (септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 и претставниците на Министерството за животна средина бараа видови  и во Брегалнички регион – домот на стоблоката (Suslik, Spermophilus citellus). Работата на терен е еден од најважните чекори во имплементацијата на Натура 2000 – видовите кои се заштитени со Директивата на птици или живеалишта мора да се најдат и на терен за да се утврди нивното сигурно присуство. Само тогаш можат да бидат земени предвид, за означување на Натура 2000 подрачје.

experts-looking-for-traces-of-suslik-spermophilus-citellus-in-bregalnica-region-and-supervision-of-field-work-by-moepp-and-project-team

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.