Граѓански организации

Граѓанското општество, особено на организации кои се занимаваат со прашања за животната средина е од клучно значење кога станува збор за спроведување на Натура 2000. Тие се врската со граѓаните кои живеат во таквите области и партнери на Владата во процесот на воспоставување на Натура 2000 подрачја и за осигурување дека мерките се спроведуваат на соодветен начин.

Ако сте здружение на граѓани и сè уште не сте вклучени во спроведувањето на Натура 2000, но би сакале да знаете повеќе и да имате препораки, можете да нè контактирате во Министерството за животна средина и просторно планирање, во Сектор природа.

Слободно контактирајте и со проектниот тим на Твининг проектот Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата, за повеќе информации на info@natura2000.gov.mk, или на адреса кеј Димитар Влахов 4, кат 1, соба 10, 1000 Скопје.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.