Видови и живеалишта

Листите на живеалишта и видови согласно Натура 2000 сè уште се во подготовка и се предмет на финализација врз основа на истражувачки активности.

pdf_iconHabitats and Species List

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.