Координација

   Компонентните лидери на проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, одржаа состанок на 26.11.2018, во новата Сала за состаноци на Министерството за животна средина и просторно планирање. Согласно проектната динамика, се разговараше за 1-годишните резултати во текот на 2018 година и плановите за активности во наредните 8 месеци во 2019 година.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.