Натура 2000 и човекот

РАМНОТЕЖА! Ни треба рамнотежа помеѓу понуденото и потребата. Природата создала пространства за многу човекови активности, на пример нуркање, планинарење, сточарство, рибарство, индустрија, итн. Сите дејности со искористување на природните добра, треба да се планираат на одржлив начин, балансирани со капацитетот на природата, бидејќи нема иднина на човекот без здрави природни богатства. „Натура 2000“ е создадена за обединување на сите заштитени подрачја во светот. Натура 2000 во Европска унија опфаќа 18% територија, 26.000 копнени и морски подрачја, заштитени над 1.000 загрозени видови.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=ciSagzQ8zEs

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.