Натура 2000 во Европа

Пребарувањето на Натура 2000 подрачја во Европа е овозможено на линкот:
http://natura2000.eea.europa.eu/

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.