Мрежа на Натура 2000

Photo: Clouds over Pelister

Фото: Облаци над Пелистер

Европа зазема помалку од 5% од површината на земјата на Земјата. Меѓутоа, таа поседува голема разновидност на растенија, животни и предели, некои од нив не можат да се најдат никаде на друго место во светот. Со цел да ја заштити својата природа, Европската Унија има воспоставено еколошка мрежа, наречена Натура 2000, најголемата координирана мрежа на заштитени подрачја во светот. Таа опфаќа повеќе од 18% од копнената и приближно 6% од морската територија на ЕУ. Таа обезбедува дом на загрозени видови растенија и животни. Таа е мрежа на подрачја за размножување и одмор на ретки и загрозени видови, се протега низ сите земји на ЕУ и се воведува во земјите кандидатки.

Целта на мрежата Натура 2000 е да се обезбеди долгорочен опстанок на највредните и загрозени видови и живеалишта во Европа, наведени во Директивата на ЕУ за птици и Директивата на ЕУ за живеалишта

Всушност, мрежата Натура 2000 е создадена во 1992 година, со донесувањето на ЕУ Директивата за живеалишта, кој ги заштитува дивиот свет и природните живеалишта во Европа. Од друга страна, Директивата за птици на ЕУ беше усвоена во 1979 година со најважна цел за заштита на дивите видови птици и нивните најважни живеалишта во Европската Унија. Со оваа директива некои активности се ограничени, како што се чувањето и продажба на дивите птици. Таа исто така воведува правни механизми за регулирање на активностите како ловот, па се обезбедува одржливост.

Двете директиви – за птици и живеалишта, поставуваат високи стандарди за заштита на природата во 28 земји-членки и нивната спроведување се врши преку мрежата Натура 2000. Директивите имаат прилози во кои сите видови и живеалишта се наведени и тие се користат како основа на секоја земја, но може да се прошират, во зависност од ситуацијата во земјата. Подрачјето што секоја земја ќе го вклучи како дел од Натура 2000 мрежата не е одредено, тоа е нешто што може да се развие со текот на времето и тоа врз основа на експертска оценка, како резултат од просторните преклопување на сите определени подрачја за секој вид и тип на живеалиште. Големината на површината на Натура 2000 подрачје може да се варира, од многу мали (помалку од еден хектар) и многу големи подрачја (повеќе од 50.000 хектари).
Со цел да се претстават подрачјата од Натура 2000 бил изготвен Натура 2000 преглед. Тоа е врз основа на најновите ЕУ Натура 2000 сет на податоци, што Европската агенција за животна средина (ЕЕА) ги подготвила врз основа на податоците добиени од 28 земји-членки на ЕУ. Може да се погледне на Натура 2000 директивата за живеалишта и Директивата за птици локации низ Европската Унија на следниот линк.

Натура 2000 мрежата вклучува два вида на подрачја: Посебни заштитени подрачја (SPA), кои се утврдени во согласност со ЕУ Директивата за птици и Посебни подрачја на зачувување во согласност со ЕУ Директивата за живеалишта. По значителна работа од страна на различни институции и научници, земјите кандидати изготвуваат листа на предложени области за да станат дел од Натура 2000. Откако земјата станува членка на ЕУ, тие се предмет на одобрување од страна на Европската комисија и стануваат официјалниот дел на Натура 2000 мрежа.

Важно е да се напомене дека Натура 2000 не само што се однесува на заштитата на природата, но се базира и на многу поширок принципот на заштита и одржливо користење, каде што луѓето и живиот свет може да коегзистираат во хармонија.

Концептот на Натура 2000 не е предвиден за да ги исклучи човековите активности. Главната цел е да се обезбеди подрачјата од Натура 2000 мрежата да бидат управувани на одржлив начин, и еколошки и економски, на тој начин подобрувајќи ја заштита и зачувување на клучните видови и живеалишта, сè уште дозволувајќи активностите да се одвиваат. Во најголем број случаи ова не се наметнати значителни ограничувања, туку спроведување на мерки за заштита од страна на луѓето кои ги споделуваат својот простор за живеење со загрозените видови и живеалишта.

Натура 2000 понекогаш се смета како нешто во конфликт со развојот на човековата цивилизација, посебно социо-економските аспекти. Сепак, сите ние сме дел од екосистемот на планетата и социјалниот развој може да се направи на одржлив начин, земајќи ги предвид и потребите за развој на цивилизација, како и одржување на рамнотежа на животната средина. Натура 2000 е столбот на Европската зелена инфраструктура, кој обезбедува екосистемски услуги (храна, суровини, чист воздух и вода и др.) и обезбедување на сегашниот и идниот развој. Во оваа насока, информирање на луѓето за Натура 2000 во голема мера влијае на нејзината соодветна имплементација и за надминување на неосновани стравови. Целта е исто така да се формираат партнерства со засегнатите страни и локалното население, каде организациите на граѓанското општество, локалната самоуправа и бизнис организации имаат клучна улога.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.