Одбележан 22 Mај- Светски ден на биолошката разновидност

МЖСПП ги промовираше Националната стратегија за заштита на природата со Акционен План (2017-2027) и Националната стратегија за биолошка разновидност (2018-2023).

Повеќе на линкот на МЖСПП

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.