“Зајакнување на капацитетите за имплементација на НАТУРА 2000”, финансиран од ЕУ

Информации за проектот:

IPA Component I (TAIB 2011)
Зајакнување на капацитетите за имплементација
на НАТУРА 2000, финасисран од ЕУ
EUROPEAID/ 136609/IH/SER/MK
10-22418/1
12 месеци
01 февруари 2016
31 јануари 2017

Проектот: Зајакување на капацитетите за имплементација на Натура 2000“ е финансиран преку ИПА Компонентата, а земјата-корисник е одговорна за подобрување и усогласување на законодавството од областа на заштита на природатаво со законодавството на ЕУ од оваа област, во насока на членство во ЕУ

 • Корисник на проектот е Министерството за животна средина и просторно планирање. Ова министерство заедно со клучните учесници/засегнати страни се одговорни за успешно спроведување на проектот.
 • За реализација на активностите од проектот, формиран е конзорциум воден од Particip GmbH и ангажирани се тројца клучни експерти од Австрија, Шпанија и Чешка, кои ќе придонесат со своето искуство и знаење.
 • Клучни учесници (засегнати страни): Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавни установи Национални паркови Пелистер, Галичица и Маврово, други субјекти за управување со заштитени подрачја, Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС), сопственици и корисници на земјиште, секторите туризам, лов и риболов и многу други.
 • Општата цел на проектот е да се зголеми ефикасноста на подготовката на земјата корисник за пристапување во ЕУ во областа на заштитата на природата.
 • Целта е да се помогне на земјата-корисник да изврши подготовка на воспоставување на мрежата Натура 2000.

Активности во проектот:

Компонента I: Хармонизација на националното законодавство со директивите на ЕУ

 1. Изработка на Извештај за проценка на празнините (ГАП) за спроведување и усогласување со законодавството ЕУ за заштита на природата,
 2. Подготовка на препораки за измени и дополнувања на Законот за заштита на природата и друга  примарна и секундарна легислатива,
 3. Подготвкa на нацрт-текст на измени и дополнувања на Законот за заштита на природата со Кореспондентна табела и подготвени предлог-текстoви на најмалку два подзаконски акти со Кореспондентна табела.
 4. Подготовка на План за имплементација на Директивата за птици и живеалишта

Компонента II: Проценка на национално ниво на потенцијални локации според Директивите за птици и живеалишта за мрежа Натура 2000

 1. Подготовка на Предлог-Националната листа на видови птици од Прилог I од Директивата за птици и други птици преселници, кои редовно се појавуваат во земјата-корисник
 2. Подготовка на Предлог-Националната листа на типови на живеалишта од Прилог I од Директивата за живеалишта
 3. Подготовка на Предлог-Националната листа на растенија и животни од Прилог II од Директивата за живеалишта
 4. Преглед на постоечки податоци за видовите на живеалиштата и видовите од референтната листа и идентификација на празнини
 5. Собирање на податоци од теренски истражувања
 6. Пополнување на недостатоци во орнитолошките податоци и подготовка на листа на потенцијални Посебни заштитени области (SPA)
 7. Идентификација на 7 предложени Натура 2000 подрачја

Компонента III: Изработка на ГИС систем за Натура 2000

 1. Изработка на Студија за развој на Географски информациски систем (ГИС) на Натура 2000 мрежата на земјата-кориснии и изработка на дигитални границите на избраните 7 подрачја
 2. Изработка на дигитални ГИС карти на предложените локации за Натура 2000 мрежата на земјата корисник

Активност IV – Зајакнување на административниот капацитет за спроведување на законодавството за заштита на природата

 1. Проценка и израбока на план за зајакнување на административните капацитети за Натура 2000 за спроведување на централно и локално ниво со програма за обука
 2. Имплементација на краткорочни план за обука за засегнатите страни Натура 2000.

Активност V –  Кампања за подигнување на јавната свест за Натура 2000

 1. Изработка на Програма за јавни конслутации и информации
 2. Изработка на информативни алатки за Натура 2000 за јавност

 

 

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.