Теренска посета за активност 1.1

Во периодот од 6-17 мај 2019 Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, ги спроведе своите редовни активности во компонентата 1 со наслов Активност 1.1. Preparation of two common Management Plans for natural protected areas. Целиот тим од домашни и странски експерти беа повеќе дена за тековните акции на терен на падините на Националниот Парк Пелистер, за да ги провери предложените принципи и мерки за управување и методите за мониторинг. Фокусот за оваа мисија се шумските живеалишта и растителните заедници.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.