Еребици

Паркот на природата Езерани заедно со споменикот на природа Преспанското езеро се прекрасна ризница на жив свет и со голем потенцијал за идно НАТУРА2000 подрачје.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.