Твининг работа

Во февруари 2019 дискутираме за содржината на новите брошури за природните вредности на Натура 2000 подрачјата.

Во работна атмосфера во Отешево се членовите на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, од Министерството за животна средина и просторно планирање, СИКЕ- Институт за животна средина на Финска, ССПA-Државната служба за заштитени подрачја од Литванија и Метсахалитус -Паркови и див свет на Финска.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.