Заштита на биодиверзитетот на Европа

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e4d56202-545d-43d8-972c-6be52cc8fec3?fbclid=IwAR2JCbukJCGmHb0_s3agTSfZaa2wkAKmpX2pXxe8_j8Mr4HESW4IcYMYQw4

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.