Заштитените подрачја се природни решенија за промена на климата

Заштитените подрачја се значајни и помагаат на природата и луѓето да се соочат со климатските промени.
Тие обезбедуваат екосистемски услусги (еколошки, социјални и економски) како што е чиста вода, складирање на јаглерод, заштита на биодиверзитетот, заштита од поплави и намалување на катастрофи, стабилизација на почвата, храна и др.

Заштитени подрачја мораме да се интегрираме во климатската политика! Во таа заштита учествува и државата Хрватска, со својата кампања во проектот Динарида.

Фотографија на Parks Dinarides.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.