Најдобри практики

Управување со конфликти помеѓу луѓето и големи месојади во НАТУРА 2000

Слично како и во нашата земја, земјоделците во другите европски земји, особено во руралните подрачја и национални паркови имаат проблеми со мечки и волци, кои ги уништуваат нивните пчелни семејства или говеда. Еден пример од таков вид е од  Грција, каде што со нелегално убивање на овие видови, секоја година количината на загубата е до 25% од сите смртни случаи на волкот. Ова останува најголемата закана за двата вида во оваа земја. Проект финансиран од ЕУ беше спроведен да се дојде до коренот на проблемот со анализа на последните инциденти во голем број на Натура 2000 и одржување на поединечни разговори со засегнатите земјоделци. Како резултат на тоа, проектот беше во можност да лобира за значително подобрување на националните шеми за надомест за загуба на стоката.

Сепак, ова не е целата приказна. Сите се согласија дека најефикасното решение би било да се спречи било каква штета на прво место, па оттука различни мерки беа испробани со земјоделци. Тие вклучечија поставување на исправени електрични огради околу култури и пчелни семејства, обезбедување на алтернативни извори на храна, како што се диви овошни дрвја засадени во напуштени овоштарници, и обезбедување на земјоделците со домородните овчарски кучиња за заштита на стада. Сите три мерки се покажа како ефективни методи за заплашување и многу популарна кај  локалните фармери. На крајот, дополнителна финансиска поддршка за спроведување на овие мерки за заштита на земјиште на земјоделците беше вклучен во планот за рурален развој. Било забележано намалување на смртни случаи на волкот и мечката  во подрачјата на проектот.

Компании за електрична енергија помагаат за заштита на загрозени грабливи птици

Далноводите се знае дека се одговорни за предизвикување на висока смртност кај загрозени видови птици. Еден позитивен пример за тоа како ова може да се избегне доаѓа од Шпанија. Царскиот орел беше загрозен од несреќи на далноводите. За решавање на овој проблем, регионалната влада тесно соработува со компаниите за електрична енергија да се приспособат повеќе од 350 километри на далноводи во Натура 2000 локации, така што тие се безбедни за птиците. Од почетокот на оваа соработка има драматично намалување на бројот на жртвите од птици. Некои дури и се гнездат високо на електричните кули. Компаниите за електрична енергија се согласија од сега па натаму сите да работат со нови подземни кабли.

Внимателно планирање на патот заштедува пари и природа во Австрија

Постојат примери во ЕУ покажува дека некои од најдобрите практики беа утврдени како резултат на долготраен и не е секогаш лесен процес. Таков е примерот со изградба на патишта, што се покажа како скапа грешка ако од самиот почеток не се земат предвид конзерваторските аспекти за природата. Имено, кога аспектите на животната средина не беа земени во предвид некои проекти за автопати беа запрени или одложени од страна на невладините организации и локалната заедница. Како позитивен пример за тоа како ова може да се избегне доаѓа од Австрија, каде компанијата ASFINAG за изградба на автопати го користи пристапот на планирање и развој на проект врз основа на учество на јавноста и интегрирано планирање. При подготовка на инфраструктурни проекти, компанијата сега се фокусира на три клучни елементи: собирање на информации за квалитет во однос на можните влијанија врз животната средина, како и за учество заедници и другите засегнати страни во вистински процес на консултации кој има за цел да ги реши сите проблеми и да ги идентификува најдобрите опции за вклучување на експертите за заштита/конзервација и други експерти чии сектори, најверојатно ќе биде под влијание на предложената шема (на пр: градски планери, органите надлежни за водите, туризмот) на самиот почетокот на концептуалната фаза, пред линиите да се исцртани на карта. На овој начин може да се создаде “win-win” ситуации каде е избран насока која ги селектира причините, кои најмалку нанесуваат штета на животната средина. Точно е дека овој пристап не чини повеќе време и пари во краток рок, но со тоа се избегнува многу поголеми трошоци во текот на долгорочни проекти може да се движи напред како што е планирано.

 

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.