Брошури за Натура 2000 подрачја

Со цел да ги промовира убавините на природата, твининг проектот испечати 3 брошури:

1) Потенцијално Натура 2000 подрачје СП Преспанско езеро,

2) Прашања и одговори за Натура 2000,

3) Потенцијално Натура 2000 подрачје НП Пелистер.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.