Новости

Брошури за Натура 2000 подрачја

Со цел да ги промовира убавините на природата, твининг проектот испечати 3 брошури: 1) Потенцијално Натура 2000 подрачје СП Преспанско езеро, 2) Прашања и одговори за Натура 2000, 3) Потенцијално Натура 2000 подрачје НП Пелистер.

Повеќе

Седми состанок на Управен одбор на твининг проектот

Твининг проектот Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата го одржа седмиот последен состанок на Управниот одбор на твининг проектот. Состанокот се одржа на 1 август 2019 година во Природонаучниот музеј на Македонија. На состанокот од членовите на Управниот

Повеќе

Завршен настан на твининг проектот

Твининг проектот официјално заврши со својот период на спроведување на 17 август 2019 година. По тој повод на 1 август 2019 година во Природонаучниот музеј во Скопје, се одржа Завршен настан за презентирање на  резлтатите на проектот. Настанот го водеше м-р Сашко Јорданов, раководител на Одделение за

Повеќе

Ден на чуварските служби

На 31.07.2019 година се прослави СВЕТСКИОТ ДЕН НАРЕНЏЕРИТЕ. Тоа е време кога им оддаваме почит на нашите чуварски служби во заштитените подрачја, во странство наречени Ренџери, кои ја штитат нашата природа. Треба и често да се сеќаваме на нив, затоа што тие извршуваат конзерваторски акивности на природата, со сета своја чест

Повеќе

Последна јавна консултативна работилница

Последната јавна консултативна работилница на твининг проектот за презентирање на клучните елементи за управување со Натура 2000 подрачје, согласно првата компонента за зајакнување на капацитетите за подготовка на план за управување, се одржа на 11.7.2019 во Општина Битола, со учество на претставниците од 23 различни организации од

Повеќе

Обука за инвентаризација и мониторинг на безрбетници

Обука за инвентаризација и мониторинг на безрбетници во НП Пелистер и СП Преспанското Езеро, беше организирана за вработените од ЈУНП Пелистер и Сектор за животна средина Општина Ресен, припадниците на други заштитени подрачја, национални експерти, домашни и странски студенти и НВОи. Работилницата се одржа во периодот од

Повеќе

Работилницата за инвентаризација и мониторинг на живеалишта и васкуларни растенија

Во период од 8 јули до 11 јули 2019 година се одржа Работилницата за инвентаризација и мониторинг на живеалишта и васкуларни растенија во Националниот Парк Пелистер и Споменикот на Природа Преспанско Езеро. Обучувачи беа краткорочниот експерт од Финска на Твининг проектот– Кимо Сирјанен и претставниците од Институот

Повеќе

Работилница за инвентар и мониторинг на влекачи и водоземци

Финскиот експерт на твининг проектот Д-р Петри Алрот и националниот експерт за херпетофауна Д-р Драган Арсовски, одржаа предавања во средата 12ти јуни 2019 година на новата Работилница за инвенторизација и мониторинг на влекачи и водоземци во НП Пелистер. Заедно со припадниците на чуварската служба од Hационалниот парк

Повеќе

Консултативна работилница за мониторинг

Во понеделникот 10.06.2019, се одржа новата Консултативна работилница за мониторинг, со цел да се презентираат три документи: – предлог Национална методологија за мониторинг и протоколи за 20 живеалишта, 20 видови и 20 птици, – Физибилити студија за користење на „граѓанска наука“ во мониторингот и – Петогодишна национална

Повеќе

Природата е за сите

https://vimeo.com/181272031?fbclid=IwAR3GY28xxMVCyxhdvMWWiNfx4bm5tjIvifhsYpa0lLyIgOuJIgQwNszzq9cПовеќе
Page 1 of 712345...Last »

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.