Multimedia

Брошури за Натура 2000 подрачја

Со цел да ги промовира убавините на природата, твининг проектот испечати 3 брошури: 1) Потенцијално Натура 2000 подрачје СП Преспанско езеро, 2) Прашања и одговори за Натура 2000, 3) Потенцијално Натура 2000 подрачје НП Пелистер.

Повеќе

Природата е за сите

https://vimeo.com/181272031?fbclid=IwAR3GY28xxMVCyxhdvMWWiNfx4bm5tjIvifhsYpa0lLyIgOuJIgQwNszzq9cПовеќе

Убавините на природата

Во Паркот на природа Езерани, на Преспанското езеро, има многу убавини на природата, далеку од нашиот поглед.

Повеќе

Брошура за соживот со големите месојади

WWF во рамки на проект на ЕУ LIFE+ издаде нова брошура под наслов “Европски перспективи на соживот со големите месојади“. повеќе инфо и преземање на брошурата е на овој линк:

Повеќе

Брошури за Директивата за птици

Европската комисија објави брошура по повод Директивата за птици која оваа година слави 40 години Повеќе детали на линкот: http://ec.europa.eu/…/wildbirds/40%20yrs%20Birds%20Brochure… #BIRDS #NATURA2000

Повеќе

Одбележан 22 Mај- Светски ден на биолошката разновидност

МЖСПП ги промовираше Националната стратегија за заштита на природата со Акционен План (2017-2027) и Националната стратегија за биолошка разновидност (2018-2023). Повеќе на линкот на МЖСПП

Повеќе

Одбележан Денот на Натура 2000

Со презентации и практични активности во кои учествуваа ученици од основните и средните училишта од Берово, Пехчево и Делчево, денеска, во “Едукативниот центар за зачувување на природата” с.Негрево (Пехчево), беше одбележан 21 мај – Eвропскиот ден на Натура 2000. Во рамките на настанот, учениците изработуваа тематски живеалишта

Повеќе

Ден на планетата Земја 22 април

По повод 22 април -Денот на планетата Земја, твининг проектот одржа презенатција за Вредностите на видовите околу нас, со акцент на богатството на биолошката разновидност. При тоа се користеа слики од теренските истражувања од сите твининг експерти. За настапот сите весници, министерства и Владата објавија позитивни написи,

Повеќе

Натура и туризмот

https://drive.google.com/file/d/0B9s_9qGPKU_JanBjRXJ4bk5rZHc/view?fbclid=IwAR2atxUnQYxM0nIPEQkZf30iRntTlnKd3DLf5nzynMf-Eh1xXXYjBhrzmv0

Повеќе

Еребици

Паркот на природата Езерани заедно со споменикот на природа Преспанското езеро се прекрасна ризница на жив свет и со голем потенцијал за идно НАТУРА2000 подрачје.

Повеќе
Page 1 of 212

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.