Press resources

Ден на чуварските служби

На 31.07.2019 година се прослави СВЕТСКИОТ ДЕН НАРЕНЏЕРИТЕ. Тоа е време кога им оддаваме почит на нашите чуварски служби во заштитените подрачја, во странство наречени Ренџери, кои ја штитат нашата природа. Треба и често да се сеќаваме на нив, затоа што тие извршуваат конзерваторски акивности на природата, со сета своја чест

Повеќе

Последна јавна консултативна работилница

Последната јавна консултативна работилница на твининг проектот за презентирање на клучните елементи за управување со Натура 2000 подрачје, согласно првата компонента за зајакнување на капацитетите за подготовка на план за управување, се одржа на 11.7.2019 во Општина Битола, со учество на претставниците од 23 различни организации од

Повеќе

Обука за инвентаризација и мониторинг на безрбетници

Обука за инвентаризација и мониторинг на безрбетници во НП Пелистер и СП Преспанското Езеро, беше организирана за вработените од ЈУНП Пелистер и Сектор за животна средина Општина Ресен, припадниците на други заштитени подрачја, национални експерти, домашни и странски студенти и НВОи. Работилницата се одржа во периодот од

Повеќе

Работилницата за инвентаризација и мониторинг на живеалишта и васкуларни растенија

Во период од 8 јули до 11 јули 2019 година се одржа Работилницата за инвентаризација и мониторинг на живеалишта и васкуларни растенија во Националниот Парк Пелистер и Споменикот на Природа Преспанско Езеро. Обучувачи беа краткорочниот експерт од Финска на Твининг проектот– Кимо Сирјанен и претставниците од Институот

Повеќе

Заштитените подрачја се природни решенија за промена на климата

Заштитените подрачја се значајни и помагаат на природата и луѓето да се соочат со климатските промени. Тие обезбедуваат екосистемски услусги (еколошки, социјални и економски) како што е чиста вода, складирање на јаглерод, заштита на биодиверзитетот, заштита од поплави и намалување на катастрофи, стабилизација на почвата, храна и

Повеќе

Поштенска марка со Рис

Пошти на Црна Гора издадоа поштенска марка со ликот на Балканскиот рис. Објавата е придонес за промоција и заштита на нашиот заеднички вид #Balkanlynx коj е вид на цицач од национално и ЕУ значење.

Повеќе

Нова брошура за Натура 2000

Со цел чинителите од Источниот плански регион одблизу да се запознаат со Натура 2000 процесот, партнерите во “Програмата за зачувување на природата ”(-Со грижа до бериќет-, Министерство за животна средина и просторно планирање и Macedonian Ecological Society) изготвија брошура во која што накратко се наведени клучните прашања за

Повеќе

Ден на планетата Земја 22 април

По повод 22 април -Денот на планетата Земја, твининг проектот одржа презенатција за Вредностите на видовите околу нас, со акцент на богатството на биолошката разновидност. При тоа се користеа слики од теренските истражувања од сите твининг експерти. За настапот сите весници, министерства и Владата објавија позитивни написи,

Повеќе

Твининг-работилница за вредностите, заканите и притисоците

На 6 февруари 2019 година во Ресен се одржа врз природата на Преспанското Езеро, со учество на 21 претставник на проектот, експертите, општината, ренџерската служба и меѓународните организации. Презентацијата на експертите на твининг проектот беше концентрирана на принципите на Директивата за живеалишта и Директивата за птици, за

Повеќе

Заштита на биодиверзитетот на Европа

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e4d56202-545d-43d8-972c-6be52cc8fec3?fbclid=IwAR2JCbukJCGmHb0_s3agTSfZaa2wkAKmpX2pXxe8_j8Mr4HESW4IcYMYQw4

Повеќе
Page 1 of 3123

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.