Препораки од ЕУ

Просторното планирање би можело многу да придонесе кон спроведувањето на европските закони, доколку истото се ориентира кон усогласувањето на политиките за развој и за природа. Сеуште не е детално истражен потенцијалот на просторното планирање при спроведувањето на Натура 2000, и обратно, во рамките на Европска унија, но во интерес на надминување на недостатоците на разните закони од коишто е засегната заштитата на природата, се бараат државни инструменти да се интегрира Натура 2000 во процесите на просторното планирање.

Препорака на ЕУ е принципите на Натура 2000 да се интегрираат во законската регулатива, прекуграничната соработка, секторските политики како и при изработка на просторно планската документација.

Прирачникот Натура 2000 и просторен план е на:

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/Natura_2000_and_spatial_planning_final_for_publication.pdf?fbclid=IwAR0UvmFVNggSC1kxVkwHZYV5RDQXD13ZBMpZULb-2vX85XQhvMrOENdVQc8

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.