Praktikat më të mira

Menaxhimi i konfliktit në mes të njerëzve dhe kafshëve të mëdha në NATURA 2000

Ngjashëm me vendin tonë, fermerët në vendet e tjera evropiane, veçanërisht në zonat rurale dhe parqet kombëtare kanë probleme me arinj dhe ujq që shkatërrojnë kosheret e tyre apo bagëtinë. Një shembull i këtij lloji është Greqia, ku vrasja e paligjshëm e këtyre specieve, çdo vit shuma e humbjes arrin  deri në 25% të gjithë janë raste të vdekjeve të ujkut. Kjo mbetet kërcënimi më i madh për të dy speciet në këtë vend. Projekti i financuar nga BE-ja u zbatua me qëllim që të arrihet deri te rrënja e këtij problemi duke analizuar pasojat e incidenteve të fundit në një numër të madh të Natura 2000 dhe mbajtjes së bisedimeve individuale me bujqët e tanguar. Si rezultat i kësaj, projekti pati mundësi që të lobojë për përmirësimin e konsiderueshëm të skemës kombëtare për kompenzim për humbjen e mallit.

Megjithatë, kjo nuk është e gjithë historia. Të gjithë ranë dakord se zgjidhja më efektive do të ishte për të parandaluar ndonjë dëm në radhë të parë, prandaj masa të ndryshme janë testuar me fermerët vendas . Ata përfshinin  vendosjen për të ngritur gardhe elektrike rreth kulturave dhe koshere, duke siguruar burime alternative të ushqimit të tilla si pemë frutore të egra të mbjella në pemishte të braktisura, dhe sigurimin e fermerëve me qentë vendas bari për të mbrojtur kopetë. Të tre masat u treguan si metoda  efektive për frikësim  dhe shumë të njohur  te fermerët lokal. Së fundi, mbështetja shtesë financiare për zbatimin e këtyre masave për të mbrojtur vendin e fermerëve është përfshirë në planin për zhvillimin rural. Është vërejtur zvogëlimi i vdekjes së ujkut dhe ariut në zonat e projektit.

Kompanitë e energjisë elektrike po ndihmojnë për të mbrojtur shpendët e rrezikuar grabitqarë

Largpërçuesit e  energjisë është e njohur të jenë përgjegjës për shkaktimin e mortalitetit të lartë te speciet e shpendëve të rrezikuara. Një shembull pozitiv se si kjo mund të shmanget vjen nga Spanja. Shqiponja perandorake u kërcënuar nga aksidentet në largpërçues . Për të zgjidhur  këtë problem, qeveria rajonale po punon ngushtë me kompanitë e energjisë elektrike për të rregulluar mbi 350 km të linjave të transmetimit në lokacionet  e Natura 2000 në mënyrë që ata janë të sigurt për shpendët. Që nga fillimi i këtij bashkëpunimi është vërejtur një reduktim dramatik i numrit të viktimave të zogjve. Disa madje bëjnë fole lartë kullave elektrike. Kompanitë e energjisë elektrike u dakorduan që nga tani e tutje të gjithë të punojnë me kabllo nëntokësore të reja.

Planifikimi i kujdesshëm i rrugës kursen paratë  dhe pamjen në Austri

Ka shembuj në BE që tregojnë  se disa nga praktikat më të mira janë identifikuar si rezultat i procesit të gjatë dhe jo gjithmonë të lehtë. Për shembull ndërtimi i rrugëve, që doli si një gabim i kushtueshëm nëse që nga fillimi nuk merren parasysh aspektet e konservimit të natyrës. Domethënë, kur çështjet e mjedisit nuk janë marrë parasysh, disa projekte të autostradës janë ndaluar apo prolonguar  nga organizatat joqeveritare dhe bashkësia lokale. Si një shembull pozitiv se si kjo mund të shmanget,  vjen nga Austria, ku kompania ASFINAG për ndërtimin e autostradave përdor qasjen e planifikimit dhe zhvillimit të projektit në bazë të pjesëmarrjes publike dhe planifikimit të integruar. Gjatë përgatitjes së projekteve të infrastrukturës, kompania tani është duke u përqëndruar në tri elemente kryesore: mbledhjen e informacionit të cilësisë në lidhje me ndikimet e mundshme mjedisore, si dhe përfshirjen e bashkësive dhe palëve të tjera  në procesin aktual të konsultimit që ka për qëllim të zgjidhë të gjitha problemet dhe për të identifikuar mundësitë më të mira për përfshirjen e ekspertëve për ruajtjen / konservimin dhe ekspertë të tjerë, sektorët e të cilëve me siguri mund të preken nga skema e propozuar (p.sh. planifikuesit urban, autoritetet përgjegjëse për menaxhimin e ujërave, turizmit) në fillim të fazës konceptuale para se të nënvizohen  vijat në  hartë. Në këtë mënyrë  mund të krijohet një “win-win” situatë ku drejtimi i zgjedhur i selekton shkaqet të cilat më së paku  shkaktojnë  dëme për mjedisin. Është e vërtetë se kjo qasje nuk sjellë më shumë kohë dhe para për një kohë të shkurtër, por me këtë  shmangen kosto shumë më të larta gjatë projekteve afatgjate mund të lëvizin përpara siç është planifikuar.

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.