Organizatat e qytetarëve

Shoqëria civile, në veçanti organizatat që merren me çështjet e mjedisit, është e rëndësishme kur bëhet fjalë për zbatimin e Natura 2000. Ato janë lidhja me qytetarët që jetojnë në këto zona dhe partnerët e Qeverisë në procesin e krijimin të zonave të Natura 2000 dhe për të siguruar që masat janë duke u zbatuar në mënyrën e duhur.

Nëse ju jeni një shoqatë civile dhe ende nuk jeni të përfshirë në zbatimin e Natura 2000, por do të donit të dini më shumë dhe të keni rekomandime ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.

Projekti “Përforcimi i kapaciteteve për implementimin e Natura 2000” ka një anëtar në Bordin e Drejtorëve si përfaqësues të shoqërisë civile, ju lutemi lirisht të kontaktoni Z. Djoko Zoroski (zoroski@gmail.com, tel: +389 75 557 377) i cili do të japin informacion mbi atë se si Natyra 2000 është zhvilluar në vend deri në janar 2017.

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.