Speciet dhe habitatet

Listat e habitateve dhe specieve në përputhje me Natura 2000 ende janë në përgatitje dhe janë subjekt i përfundimit në bazë të aktiviteteve hulumtuese.

Habitats and Species List

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.