Partnerët dhe palët e tanguara

Natura 2000 është nën kompetencat e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Megjithate, masat për realizimin e Natura 2000 gjithashtu janë të ndërlidhura me shumë palë të tanguara, siç janë:

Me rëndësi është të përmendet fakti se publiku duhet të kyçet në zbatimin e Natura 2000. Me kohë përmes shoqërisë civile ose drejtpërdrejt, të gjithë që duan të kyçen, duhet të ndjehen të lire që ta bëjnë këtë, qoftë përmes shoqërisë civile ose drejtpërdrejt, të gjithë që duan të kyçen, duhet të ndjehen të lire që ta bëjnë këtë.

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.