Zonat potenciale të Natura 2000 në vend

7 Pilot zonat e propozuara të  Natura 2000 do të identifikohen  në kuadër të projektit: “Përforcimi i kapaciteteve për zbatimin e Natura 2000”, deri në fund të vitit 2016.

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.