Multimedia

Ден на планетата Земја 22 април

По повод 22 април -Денот на планетата Земја, твининг проектот одржа презенатција за Вредностите на видовите околу нас, со акцент на богатството на биолошката разновидност. При тоа се користеа слики од теренските истражувања од сите твининг експерти. За настапот сите весници, министерства и Владата објавија позитивни написи,

Повеќе

Натура и туризмот

https://drive.google.com/file/d/0B9s_9qGPKU_JanBjRXJ4bk5rZHc/view?fbclid=IwAR2atxUnQYxM0nIPEQkZf30iRntTlnKd3DLf5nzynMf-Eh1xXXYjBhrzmv0

Повеќе

Еребици

Паркот на природата Езерани заедно со споменикот на природа Преспанското езеро се прекрасна ризница на жив свет и со голем потенцијал за идно НАТУРА2000 подрачје.

Повеќе

Заштита на биодиверзитетот на Европа

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e4d56202-545d-43d8-972c-6be52cc8fec3?fbclid=IwAR2JCbukJCGmHb0_s3agTSfZaa2wkAKmpX2pXxe8_j8Mr4HESW4IcYMYQw4

Повеќе

Натура 2000 и човекот

РАМНОТЕЖА! Ни треба рамнотежа помеѓу понуденото и потребата. Природата создала пространства за многу човекови активности, на пример нуркање, планинарење, сточарство, рибарство, индустрија, итн. Сите дејности со искористување на природните добра, треба да се планираат на одржлив начин, балансирани со капацитетот на природата, бидејќи нема иднина на човекот

Повеќе

Видра

Преспанско езеро има статус на заштита Споменик на природата, додека Пелистер е со статус Национален парк. Истите се пилот подрачја на твининг проектот за заштита на природата и се потенцијални кандидати за подрачја на Натура 2000. Во изобилството на жив свет во двете подрачја живее и животното

Повеќе

НАТУРА 2000 за природата и за луѓето

НАТУРА 2000 за природата и за луѓето НАТУРА 2000 за природата и за луѓето Posted by Natura 2000 MK on Сабота, 24 ноември 2018

Повеќе

Инвестирање на Европска унија во одржливото управување на природните богатства на Преспанско езеро

Документарец – заштита и конзервација на природните богатства (Натура 2000) Со цел да ја заштити природата, Европската Унија има воспоставено еколошка мрежа, наречена Натура 2000, најголемата координирана мрежа на заштитени подрачја во светот.ЕУ инвестира во конзервацијата и одржливото управување на природните богатства на Преспа 💦🐟, додека 🇲🇰️

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.