Мрежа на Натура 2000

Европа зазема помалку од 5% од површината на земјата на Земјата. Меѓутоа, таа поседува голема разновидност на растенија, животни и предели, некои од нив не можат да се најдат никаде на друго место во светот. Со цел да ја заштити својата природа, Европската Унија има воспоставено еколошка мрежа, наречена Натура 2000, најголемата координирана мрежа на заштитени подрачја во светот. Таа опфаќа повеќе од 18% од копнената и приближно 6% од морската територија на ЕУ. Таа обезбедува дом на загрозени видови растенија и животни. Таа е мрежа на подрачја за размножување и одмор на ретки и загрозени видови, се протега низ сите земји на ЕУ и се воведува во земјите кандидатки.

Целта на мрежата Натура 2000 е да се обезбеди долгорочен опстанок на највредните и загрозени видови и живеалишта во Европа, наведени во Директивата на ЕУ за птици и Директивата на ЕУ за живеалишта.

Новости

Проекти

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.