Проекти

Обука за мониторинг на видови водоземци и влечуги

На 15.5.2019 се одржа обука на ренџерската служба и управувачот на двете заштитени подрачја: Паркот на Природа Езерани и Преспанско Езеро Споменик на Природа, коишто се во надлежност на Општина Ресен, за спроведување на инвенторизација и мониторинг програма на видовата разновидност на водоземците и вклечугите во овие

Повеќе

Теренска посета за активност 1.1

Во периодот од 6-17 мај 2019 Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, ги спроведе своите редовни активности во компонентата 1 со наслов Активност 1.1. Preparation of two common Management Plans for natural protected areas. Целиот тим

Повеќе

Јавно мислење

“НАТУРА 2000…ЗА ПРИРОДАТА…ЗА ЛУЃЕТО” Партнерите во Програмата за зачувување на природата (Со грижа до бериќет, Министерство за животна средина и просторно планирање, Фармахем, Македонско еколошко друштво Macedonian Ecological Society и Центар за развој на Источниот плански регион) кон исполнување на активностите за кампања за Натура 2000 во месец март

Повеќе

5ти состанок на Управниот одбор на Твининг проектот

На 15.3.19 се одржа петтиот состанок на Управниот одбор на твининг проектот. Активностите течат според планираната динамика. Членовите на Управниот одбор ги утврдија активностите за наредните 3 месеци од проектот.

Повеќе

Натура и туризмот

https://drive.google.com/file/d/0B9s_9qGPKU_JanBjRXJ4bk5rZHc/view?fbclid=IwAR2atxUnQYxM0nIPEQkZf30iRntTlnKd3DLf5nzynMf-Eh1xXXYjBhrzmv0

Повеќе

Твининг работа

Во февруари 2019 дискутираме за содржината на новите брошури за природните вредности на Натура 2000 подрачјата. Во работна атмосфера во Отешево се членовите на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, од Министерството за животна средина и

Повеќе

Натура 2000 во Европа

Пребарувањето на Натура 2000 подрачја во Европа е овозможено на линкот: http://natura2000.eea.europa.eu/

Повеќе

Се одржа 4от состанок на Управниот одбор на твининг проектот

Членовите на Управниот одбор на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“ ја одржаа својата, редовна, тромесечна средба за согледување на резултатите од четвртиот квартал на проектот. На ден 14.12.2018 во просториите на Министерството за животна средина и

Повеќе

Координација

   Компонентните лидери на проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, одржаа состанок на 26.11.2018, во новата Сала за состаноци на Министерството за животна средина и просторно планирање. Согласно проектната динамика, се разговараше за 1-годишните резултати во текот

Повеќе

Трет состанок на Управниот одбор на твининг проектот

Во Скопје, на ден 10.9.2018 во 13.00 часот, се одржа третиот состанок на Управниот одбор (Steering Committee) на твининг проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата”. Присутни беа 17 членови и наблјудувачи и нивни заменици на Управниот одбор.

Повеќе
Page 1 of 212

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.