Карта на Натура 2000

Карта на Натура 2000 ќе биде достапна кога 7-те предложени пилот подрачја од Натура 2000 како дел од проектот “Зајакнување на капацитетите за имплементација на Натура 2000”, ќе бидат одобрени.

 

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.