Земјоделство, туризам, рибарство, лов …

Повеќе информации за влијанието на Натура 2000 на различни сегменти во земјата ќе биде достапни наскоро.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.