Проекти

Седми состанок на Управен одбор на твининг проектот

Твининг проектот Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата го одржа седмиот последен состанок на Управниот одбор на твининг проектот. Состанокот се одржа на 1 август 2019 година во Природонаучниот музеј на Македонија. На состанокот од членовите на Управниот

Повеќе

Завршен настан на твининг проектот

Твининг проектот официјално заврши со својот период на спроведување на 17 август 2019 година. По тој повод на 1 август 2019 година во Природонаучниот музеј во Скопје, се одржа Завршен настан за презентирање на  резлтатите на проектот. Настанот го водеше м-р Сашко Јорданов, раководител на Одделение за

Повеќе

Се одржа 6ти состанок на УО на Твининг проектот

На 7.6.2019 во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање се одржа шестиот состанок на Управниот одбор на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“. Беше разгледан и усвоен Шестиот квартерен извештај за остварените резултати,

Повеќе

Обука за мониторинг на видови водоземци и влечуги

На 15.5.2019 се одржа обука на ренџерската служба и управувачот на двете заштитени подрачја: Паркот на Природа Езерани и Преспанско Езеро Споменик на Природа, коишто се во надлежност на Општина Ресен, за спроведување на инвенторизација и мониторинг програма на видовата разновидност на водоземците и вклечугите во овие

Повеќе

Теренска посета за активност 1.1

Во периодот од 6-17 мај 2019 Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, ги спроведе своите редовни активности во компонентата 1 со наслов Активност 1.1. Preparation of two common Management Plans for natural protected areas. Целиот тим

Повеќе

Јавно мислење

“НАТУРА 2000…ЗА ПРИРОДАТА…ЗА ЛУЃЕТО” Партнерите во Програмата за зачувување на природата (Со грижа до бериќет, Министерство за животна средина и просторно планирање, Фармахем, Македонско еколошко друштво Macedonian Ecological Society и Центар за развој на Источниот плански регион) кон исполнување на активностите за кампања за Натура 2000 во месец март

Повеќе

5ти состанок на Управниот одбор на Твининг проектот

На 15.3.19 се одржа петтиот состанок на Управниот одбор на твининг проектот. Активностите течат според планираната динамика. Членовите на Управниот одбор ги утврдија активностите за наредните 3 месеци од проектот.

Повеќе

Натура и туризмот

https://drive.google.com/file/d/0B9s_9qGPKU_JanBjRXJ4bk5rZHc/view?fbclid=IwAR2atxUnQYxM0nIPEQkZf30iRntTlnKd3DLf5nzynMf-Eh1xXXYjBhrzmv0

Повеќе

Твининг работа

Во февруари 2019 дискутираме за содржината на новите брошури за природните вредности на Натура 2000 подрачјата. Во работна атмосфера во Отешево се членовите на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, од Министерството за животна средина и

Повеќе

Натура 2000 во Европа

Пребарувањето на Натура 2000 подрачја во Европа е овозможено на линкот: http://natura2000.eea.europa.eu/

Повеќе
Page 1 of 212

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.