Сопственици на земјиште

Ако имате земјиште во една од предложените Натура 2000 подрачја, започнете со размислување што значи тоа за вашата дејност.

Запомнете, мрежата за Натура 2000 не мора да донесе ограничувања. Во повеќето случаи тоа само значи повеќе контролиран начин на живеење со животната средина со цел да им помогне на загрозените видови и живеалишта да се одржат во поволна состојба на зачуваност.

Доколку сакате повеќе и поконкретни информации за значењето на мрежата за Натура 2000 за вашето земјиште, Ве молиме контактирајте со Секторот за природа во Министерството за животна средина и просторно планирање.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.