Мрежа на Натура 2000

Европа зазема помалку од 5% од површината на земјата на Земјата. Меѓутоа, таа поседува голема разновидност на растенија, животни и предели, некои од нив не можат да се најдат никаде на друго место во светот. Со цел да ја заштити својата природа, Европската Унија има воспоставено еколошка мрежа, наречена Натура 2000, најголемата координирана мрежа на заштитени подрачја во светот. Таа опфаќа повеќе од 18% од копнената и приближно 6% од морската територија на ЕУ. Таа обезбедува дом на загрозени видови растенија и животни. Таа е мрежа на подрачја за размножување и одмор на ретки и загрозени видови, се протега низ сите земји на ЕУ и се воведува во земјите кандидатки.

Целта на мрежата Натура 2000 е да се обезбеди долгорочен опстанок на највредните и загрозени видови и живеалишта во Европа, наведени во Директивата на ЕУ за птици и Директивата на ЕУ за живеалишта.

Новости

 • Теренска посета за активност 1.1
  Теренска посета за активност 1.1
  Во периодот од 6-17 мај 2019 Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“,...
 • Нова брошура за Натура 2000
  Нова брошура за Натура 2000
  Со цел чинителите од Источниот плански регион одблизу да се запознаат со Натура 2000 процесот, партнерите во “Програмата за зачувување на природата ”(-Со...
 • Натура 2000 за природата и за луѓето
  Натура 2000 за природата и за луѓето
  Под мотото “НАТУРА 2000…ЗА ПРИРОДАТА…ЗА ЛУЃЕТО” на 05 април 2019 година, во хотел Порта во Скопје се одржа прва работилница со засегнатите страни...

Проекти

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.