Rrjeti Natura 2000

Еvropa përfshin më pak se  5% të sipërfaqes së Tokës. Megjithatë , ajo ka një larmi  të madhe të bimëve, kafshëve dhe peizazheve, disa nga to nuk mund të gjenden në asnjë vend tjetër të botës. Me qëllim që ta mbroj natyrën e saj, Bashkimi Evropian ka krijuar një rrjet ekologjik, të quajtur Natura 2000, rrjeti më i madh i koordinuar i zonave të mbrojtura në botë. Ai mbulon më tepër se 18% të tokës dhe rreth  6% të territorit detar të BE-së. Ai siguron shtëpinë e  specieve të rrezikuara të bimëve dhe kafshëve. Ky është rrjeti i zonave për mbarështimin dhe pushimin e  specieve të rralla të rrezikuara, shtrihet përgjatë të gjitha vendeve të BE-së dhe është futur edhe në vendet kandidate.

Qëllimi i rrjetit Natura  2000 është sigurimi afatgjatë i mbijetesës së specieve dhe habitateve më të vlefshme dhe të rrezikuara në Evropë, të inkorporuara në Direktivën e BE-së për shpendë dhe Direktivën e BE-së për habitate.

Lajme

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.