Sektori i biznesit

Shoqëria e biznesit shpesh mendon se zonat e mbrojtura shkatërrojnë mundësinë e zhvillimit ekonomik. Kjo nuk është e vërtetë kur bëhet fjalë për Natura 2000, megjithatë, ne duhet të marrin në konsideratë të gjitha aspektet përpara se të fillojmë me investimin ose ndikimet në zonën e mbrojtur nga biznesi ekzistues

Edhe pse zonat e Natura 2000 nuk do të jenë zyrtare, deri sa të bëhemi anëtare e Bashkimit Evropian, është mirë të merren parasysh lokacionet e propozuara gjatë planifikimit të biznesit, veçanërisht në qoftë se kjo do të thotë ndërhyrje me peizazhin ekzistues.

Sipas përvojave të shteteve anëtare të BE-së , para projekteve më të mëdha zhvillimore, duhet të kryhet vlerësimi i qëndrueshmërisë së nevojave të rrjetit ekologjik. Nëse ky vlerësim është pozitiv, edhe pse ajo është në zonën e Natura 2000, ndërhyrja është e lejuar. Kjo i detyrohet arsyes që Natyra 2000 i mbështet parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe nuk ka për qëllim të ndalojë aktivitetet e zhvillimit, por edhe përcakton standardet për ruajtjen e biodiversitetit, për faktin se ato mund të ndodhin. Megjithatë, nëse vlerësimi i ndikimit tregon një ndikim të konsiderueshëm negativ në investime, në parim kjo mund të bëhet, përveç në situatën e mëposhtme:

  1. kushtet sociale dhe ekonomike e justifikojnë investimin,
  2. nuk ka alternativa,
  3. paguhet kompenzim për mjedisin

Kjo do të thotë se aktiviteti në Natura 2000 nuk do të jetë i mundur përveç nëse nuk ka alternativë, dhe investimi është absolutisht i nevojshme në drejtim të nevojave të dukshme sociale. Në këtë rast natyra është dëmtuar, është e nevojshme për tu kompensuar, në mënyrë që balanca në natyrë mund të restaurohen. Në rast se alternativat janë teknikisht të vështira apo të shtrenjta nuk do të thotë se investitorët mund të shkojnë përpara me investime. Natura 2000 nuk vendos ndalime si në format e tjera të mbrojtjes së natyrës, të tilla si parqet kombëtare, por është e bazuar kryesisht në kufizimin e aktiviteteve që mund të përkeqësojnë ndjeshëm gjendjen e habitateve natyrore dhe habitatet e bimëve dhe kafshëve, si dhe ndikimi negativ i specieve për mbrojtjen e të cilave është emruar zona Natyra 2000.

Investitori duhet të merren me aspektet e Natura 2000 në fazën e konceptit, gjatë hulumtimit të lokacionit , i cili duhet të jetë më pak i dëmshëm për mjedisin, në veçanti për elementet e trashëgimisë natyrore që ne duam që ti mbajmë të paprekur. Për fat të keq, konflikte të tilla janë të pashmangshme në shumë raste. Kjo në veçanti ka të bëjë me infrastrukturën, të tilla si rrugët, hekurudhat, linjat e energjisë, etj. Zgjedhja e një rruge të caktuar përcaktohet nga shumë faktorë të tillë si pengesat, gjendja aktuale e zhvillimit dhe parimet e mbrojtjes së natyrës dhe peizazhit. Kur është fjala për Natura 2000, zbatimi i këtyre investimeve është i mundur vetëm me kusht:

  • ekziston interes i lartë publik,
  • nuk ka asnjë alternativë të arsyeshme për variantin e zgjedhur të investimeve,
  • investitori siguron kompenzim ekologjik.

Para se të aplikojë për leje, investitori duhet të dëshmojë se ka marrë parasysh të gjitha variantet e mundshme të projektit dhe i ka identifikuar të gjitha vendet ku mund të vijë deri te dëmtimi i mjedisit. Ky informacion duhet të përfshihet në një raport mbi ndikimin mjedisor, i cili është duke u përgatitur për investime. Ky raport do të vlerësohet nga autoriteti kompetent, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, e cila zgjedh investimet që do të shkaktojnë më pak dëme në mjedis. Kjo procedurë duhet të kryhet me pjesëmarrjen / përfshirjen e qytetarëve në fjalë. Megjithatë, vendi ynë nuk është ende pjesë e BE-së, këto procedura do të bëhen të zbatueshme në fazë të mëvonshme.

Përveç kësaj, ju mund të krijoni një biznes nga Natura 2000 për shkak të faktit se zona të tilla i tërheqin turistët dhe ndodhet aty ku natyra është ruajtur. Gjithashtu, mund të krijohen brende duke punuar në fusha të tilla.

 

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.