FAQ

1. Pse kemi nevojë për Natyra 2000 para se të aderojmë në BE?

2. Në bazë të cilit kriter Rrjeti Ekologjik Evropian Natyra 2000 do të vendoset në vendin tonë?

3. A është e mundur të krijohen zona të reja shtesë në Natura 2000?

4. A është e mundur Natura 2000 të bëhet pjesë e promovimit të rajonit, prodhime dhe shërbime rajonale?

5. A ka përfitime për kultivimin e bujqësisë në Natyra 2000?

6. A ka mundësi zona e Natura 2000 të ndihmojë turizmin bujqësor?

7. A mund të gjuhet në Natura 2000?

8. Ku mund të merren informata dhe të dhëna për Natura 2000?

9. Si mund ta vërtetoj se toka ime gjendet në një prej lokacioneve të propozuara të Natura 2000?

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.