Pronarët e tokave

Nëse keni tokë në një zonë që është një nga zonat e propozuara të Natyra 2000 duhet të filloni të shikoni se çfarë do të thotë kjo për aktivitetet tuaja.

Mos harroni, Natyra 2000 nuk do të sjellë kufizime, në shumicën e rasteve kjo thjesht do të thotë mënyrë më e kontrolluar e të jetuarit me mjedisin, në mënyrë që të ndihmojë speciet e rrezikuara dhe habitatet për të ruajtur një gjendje të tyre më të favorshme të ruajtjes.

Nëse ju do të doni të bënit pyetje më specifike, çka do të thotë Natura 2000 për token tuaj, ju lutemi kontaktoni Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe ata me siguri do të ju ndihmojnë.

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.